Friday, 13 May 2016
THỰC HƯ THÔNG TIN TRÀ XANH C2, RỒNG ĐỎ NHIỄM CHÌ
Publication : VOV (DAI TIENG NOI VIET NAM)    Issue No : 1423   Code : 4991473   Page : 7   Size: 1,412 cm2   Writer : ANH TUẤN   Picture   Media value : 15,088,000 VNĐ
Circulation : 10,000   Coverage : Nationwide   Frequency : Biweekly